โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต1
 
กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

 

More...
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา

 

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)

ภายในปี พ.ศ.2564  โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา   จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะพื้นฐานที่สำคัญในศตวรรษที่ 21  ครูพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  ชุมชนมีส่วนร่วม  นำพาองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน  เรียนรู้ควบคู่คุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา

พันธกิจ (MISSION)

1. บริหารจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะ

พื้นฐานที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

2. พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างเสริมสุขภาพกายและจิตใจให้แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถใช้ สร้างวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ทันสมัย  สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์

4.  น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา”  มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา

ไฟล์แนบ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้แต่ง :vision
เมื่อ :2020-09-26 20:00:23
ที่มา :./administrator-control/img/link_go.png